• 1 დაწყება
  • 2 პოლისი
  • 3 მძღოლები
  • 4 დაზღვეული პირები
  • 5 ავტომობილი
  • 6 გადახდა

*გთხოვთ, გაითვალისიწინოთ, რომ ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხს აგებს დამზღვევი.

*პოლისის პირობებით, დაზღვევას არ ექვემდებარება ავტომობილი, რომელიც გამოიყენება კომერციული დანიშნულებით (მაგ: ტაქსი, რენტის ავტომობილი)

გსურთ სადაზღვევო პაკეტის გაუმჯობესება?

თქვენი მონაცემები