• 1 დაზღვეული
  • 2 დასაქმება
  • 3 მოსარგებლე
  • 4 კითხვარი
  • 5 მკურნალობა
  • 6 პოლისი
  • 7 გადახდა

თქვენი მონაცემები

$
$

*დაზღვეულის მიერ პოლისში მითითებული ფიზიკური პირ(ებ)ი, ვისზეც გაიცემა სადაზღვევო ანაზღაურება

გაქვთ თუ არა რომელიმე დაავადება ან რომელიმე დაავადებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომი, ან შეიძლება თუ არა თქვენი ცხოვრების წესი ჩაითვალოს ჯანმრთელობისთვის საშიშად? "დიახ"-პასუხის ამორჩევის შემთხვევაში გთხოვთ უპასუხოთ რამოდენიმე კითხვას

ჩამოთვალეთ ყველა მედიკამენტი, რომელიც ამჟმად გაქვთ დანიშნული ან რომელსაც რეგულარულად იღებთ

მედიკამენტის დასახელება დოზა სიხშირე მოხმარების მიზეზი
მედიკამენტის დამატება

გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია პირადი ექიმის შესახებ, ასეთის არსებობისას

$

*ონლაინ შესაძლებელია მხოლოდ 75000$-მდე სადაზღვევო ლიმიტის შეძენა. თუ თქვენ გსურთ შეიძინოთ 75000$-ზე მეტი ლიმიტის მქონე სიცოცხლის დაზღვევა, გთხოვთ გააგრძელოთ მომდევნო საფეხურების გავლა და გამოგვიგზავნოთ შევსებული განაცხადი. ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდებათ განაცხადის მიღებიდან ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში.