• 1 დაწყება
  • 2 დაზღვეული პირები
  • 3 ავტომობილის მონაცემები
  • 4 პოლისი
  • 5 დასასრული

თქვენ საკუთრებაშია ავტომობილი, რომლისთვისაც იძენთ პოლისს სტიქია?

გთხოვთ, გაითვალისიწინოთ, რომ ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხს აგებს დამზღვევი.

თქვენი მონაცემები

აირჩიეთ დამატებითი მოდული

*დამატებითი მოდულის ღირებულება 2005 წლამდე ასაკის ავტომობილებისთვის შეადგენს 6.00$. 2005 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილებისთვის წელს ემატება 1.00$;