• 1 დაწყება
  • 2 დაზღვეული
  • 3 შვილები
  • 4 პოლისი
  • 5 გადახდა

გამოთვალე ტარიფი:

გთხოვთ, გაითვალისიწინოთ, რომ ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხს აგებს დამზღვევი.

თქვენი მონაცემები

გსურთ შვილების დაზღვევა?

* საოჯახო პაკეტის ფარგლებში, შეგიძლიათ დააზღვიოთ 18 წლამდე ასაკის შვილები დამატებითი პრემიის გადახდის გარეშე. ოჯახის წევრების სადაზღვევო ლიმიტი იქნება საერთო.

*შესაძლებელია მხოლოდ 5,000-60,000$-მდე ან 12500 -150000 ლარამდე სადაზღვევო ლიმიტის შეძენა. სადაზღვევო ლიმიტი არის მაქსიმალური თანხის ოდენობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება სადაზღვევო კომპანიის მხრიდან ანაზღაურების გაცემა დაზღვეულზე.

*პოლისის ღირებულების ყოველთვიური გადახდის შემთხვევაში, თქვენი საბანკო ბარათიდან ავტომატურად ჩამოგეჭრებათ პოლისის ღირებულება, გადახდის გრაფიკში მითითებული თარიღების და თანხის ოდენობის შესაბამისად